Szabályzat

SZABÁLYZAT

a sepsiszentgyörgyi fiatalok informális csoportjai által javasolt kezdeményezések részvételi folyamat útján történő kiválasztására

- 2019-es kiadás -

 

 1. MI A COM’ON SEPSISZENTGYÖRGY?

 

A Com’ON Sepsiszentgyörgy célja egy olyan facilitált részvételi folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kulturális és kreatív kezdeményezéseit hozza létre, dolgozza ki, gyűjti össze és lépteti életbe Sepsiszentgyörgyön, a részvétei költségvetés elveit követve. A projekt szervesen kötődik a város által kikiáltott Diákok Éve tematikus keretprogramhoz.

A részvételi költségvetés (RK) célja a város polgárainak bevonása egy demokratikus párbeszéd- és döntési folyamatba a városi költségvetés (egy részének) elköltésének optimális módjáról.

Stratégiai célunk egy olyan portfólió létrehozása, amely legalább 30 olyan kulturális-kreatív kezdeményezést tartalmaz, amelyeket a helyi közösség fiatal generációja javasol és valósít meg, és ezáltal hozzájárulnak a közösségi életben való aktív részvételhez, sepsiszentgyörgyi lakosokat bevonva különböző proaktív tevékenységekbe, amelyeknek köz–és nyilvános terek adnak majd otthont, így a lakosok ingyenesen vehetnek részt a tevékenységekben (nem kell jegyet fizetniük).

A Com’ON Sepsiszentgyörgy a helyi közösség fiataljait célozza, hogy ezek aktívan részt vegyenek a helyi közösségek fejlesztésében egy, a részvételi költségvetés elvén alapuló mechanizmus által. Ez a folyamat a fiatalok képességeit szeretné előtérbe helyezni, főleg azon fiatalokét, akik nem feltétlen vannak folyamatosan jelen egy szervezetben.

 

Küldetésünk

A program küldetése a fiataloknak és az informális csoportosulásoknak biztosított támogatás és ezek szerepének megerősítése. A csoportosulásokat a fiatalok aktív részvétel által alkotják, és a fenntartható, felelős és inkluzív városfejlesztés által járultnak hozzá a társadalmi változásokhoz.

A Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatot a PONT Csoport valósítja meg, a folyamatot Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. A kezdeményezések kigenerálásának és a közönségszavazás útján történő rangsorolásának fázisai a Magyar Kormány támogatásával valósulnak meg.

 

 1. A COM’ON SEPSISZENTGYÖRGY KERETE

 

Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa pályázata

A Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa koncepció célként határozta meg az egyéni és közösségi identitások megértésének elősegítését, az identitások különbözőségéből, meg nem élhetőségéből, meg nem értéséből, el nem fogadásából adódó feszültségek csökkentését, a regionális tudat erősítését az egyéni és közösségi szabadság, illetve a társadalmi kohézió erősítése a művészet és a kultúra közvetítésével. Ennek eredményeként az emberek közelebb kerülnek saját identitásuk megértéséhez és más identitások elfogadásához helyi, regionális, országos és európai szinten is, ezáltal egy nyitottabb, befogadóbb, erőteljesebb és erősebb, önmagát jobban ismerő és artikuláltabban megmutatni képes társadalmat eredményezve. A koncepció megfogalmazta a részvételi folyamatok erősítését, mint e célkitűzés elérésének egyik eszközét. Ezt ültetjük most gyakorlatba.

 

A Diákok Éve

Amilyen kapcsolat alakul ki Sepsiszentgyörgy és a város diákjai között, olyan lehet a város mentalitása és lelkiállapota húsz-harminc év múlva. Amit most kap a várostól, azt a jelen diákja többszörösen fordíthatja vissza a sepsiszentgyörgyi társadalom fele. Ha jót kap, jót fordít vissza, ha lehetőséget, akkor még több lehetőséghez juttat másokat. Ha viszont semleges benyomást, vagy rossz élményt, akkor ezt fogja visszatükrözni. A Diákok Éve arra tesz kísérletet, hogy hosszú távú lelki kapcsolatot alakítson ki a mai 14-18 éves fiatalokkal, akikből húsz-harminc év múlva a város vezetése, vállalkozói rétege, civil mozgalmára, kulturális szereplője vagy a városban zajló kezdeményezések távoli mecénása származhat majd.

 

A projekt európai keretei

A projekt a Com’ON Europe kezdeményezés következménye, amelyet az Európai Unió támogat az Erasmus+ projekten keresztül, és amelyben Torino (Olaszország), Braga és Cascais (Portugália), Maribor (Szlovénia), Thessaloniki (Görögország), Kolozsvár (Románia) és Várna (Bulgária) közösen alkotja meg az ifjúsági részvételi költségvetések mechanizmusainak stratégiai keretét. Az Európai projektet a Com’On Kolozsvár kezdeményezője, a PONT Csoport koordinálja és célja minél több város bevonása hasonló részvételi folyamatok kialakításába és fejlesztésébe, így Sepsiszentgyörgyöt is.

 

 1. KONCEPCIÓ ÉS ELŐIRÁNYZOTT LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERV

 

Az első kiadás teljes ciklusa 2019. február–december időszakban zajlik, az első, kezdeményezések benyújtására szólító felhívástól az utolsó tevékenység befejezéséig.

Az idei kiadás koncepciója a ‘Sepsiszentgyörgy Plus(z)’, amely a fiatalok részvételét kívánja szorgalmazni mindenben, ami a helyi közösség fejlesztését jelenti, különös hangsúlyt fektetve a város számára aktuális kihívásokra is.

A Com’On Sepsiszentgyörgy az idei első kiadással fiatalok informális csoportosulásait, mikroközösségeit célozza meg, amelyek tagjai 14-35 évesek és nem részesei valamely hivatalos jogi szervezetnek, vagy ha azok, akkor hisznek a csoportjuk lehetőségeiben és szeretnének pozitív hozzáadott értéket teremteni a sepsiszentgyörgyi közösség számára. Azt kívánjuk bebizonyítani, hogy a fiatalok képesek szervesen hozzájárulni a helyi közösség fejlesztéséhez. Ugyanakkor azt is célul tűztük ki, hogy általában véve megteremtsük a kapcsolatot a fiatal közösségek és a város teljes lakossága között a közösségszavazás eszköze, valamint a lakosság részvételének szorgalmazása révén a kezdeményezések gyakorlatba ültetésének során. 

Nem utolsó sorban a részvételi költségvetéssel azt kívánjuk elérni, hogy Sepsiszentgyörgy költségvetésének egy részéről a város lakossága közvetlenül döntsön.

A Com’ON Sepsiszentgyörgy hozzá kíván járulni egy helyi e-polgárság kialakításához és fejlesztéséhez is, a város önkormányzat által kifejlesztett elektronikus kormányzási mechanizmusokba való fokozatos beépülés által. 

 

Ki vehet részt kezdeményezőként ebben a részvételi folyamatban?

A részvétel nyitott bármely kezdeményező csoport számára, amelyet legalább 3 személy alkot, akik Sepsiszentgyörgyön kívánnak kezdeményezést megvalósítani, tagjai 14-35 évesek. Semmilyen megkötés nincs a végzettségre, tapasztalatra, nemzetiségre, nemre stb. nézve.

Csak a csapatok által benyújtott kezdeményezéseket fogadjuk el. Egy csapat (ugyanazzal a névvel és csapatösszetétellel) legfeljebb 5 kezdeményezést nevezhet be.

 

Mit jelent számunkra a PLUSZ Sepsiszentgyörgyön 2019-ben?

 • Plusz Helyek: sepsiszentgyörgyi terek azonosítása és kulturális aktiválása, ugyanakkor meglévő terek olyan irányú újra gondolása, amely által ezek új funkciót nyerhetnek, akár csak időlegesen is.
 • Plusz Témák: olyan témák, ötletek és kezdeményezések köztudatba helyezése, amelyek újdonságot hoznak a szentgyörgyi közösségek életébe, vitát és konstruktív ötletcserét gerjesztenek. Az újszerűség állhat akár a témában, vagy annak felvetésében is.
 • Plusz Tapasztalat: olyan kezdeményezések, amelyek a helyi közösségek tagjainak felnőtté válási folyamatát helyezik előtérbe, fiatal kortól kezdve mindaddig, amíg a város aktív lakosaivá válnak (elsősorban gyerekek és fiatalok).
 • Plusz Sztorik: az egyéni történetek kiemelése és hangsúlyozása, amelyek ezáltal e város diverzitására és multikulturalitására mutatnak rá, illetve az emberei kapcsolatokra.
 • Plusz Kapcsolat: a távol s itthon levő sepsiszentgyörgyiek kapcsolatának erősítése, a hazajövés motivációjának erősítése.

A Com’ON Sepsiszentgyörgy keretében benevezhető tevékenységeknek az itt bemutatott vízióhoz kell illeszkedniük, pontosabban az PLUSZ koncepcióhoz és a felsorolt prioritásokhoz. A javasolt kezdeményezések egy vagy több kategóriába is tartozhatnak.

 

Lebonyolítási ütemterv

 

A Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamat 2019. március 4-én indul. Az irányadó lebonyolítási naptár a következő:

IDŐTARTAM

FÁZIS

február 25.

Program meghirdetése

március 4 - március 31.
március 4 - április 8.

Kezdeményezések leadása

április 1-19.

Technikai értékelés

április 19 - május 19.

április 25 - május 20.

Közönségszavazás

május 19 – június 19.

május 20 - június 19.

Szerződéskötés csapatokkal, felkészítők

június 19 - november 19.

Kezdeményezések megvalósításának időszaka

 

A kezdeményezések benyújtását követő lépések ütemterve változhat. Minden ilyen változást a honlapon és más kommunikációs csatornákon is közzéteszünk.

 

A részvételi folyamat általános irányelvei

A szervezők ajánlják, hogy a javasolt kezdeményezések vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

 • A folyamat azt kívánja elérni, hogy a fiatalokból álló informális csoportok javaslatai a város más-más életkorú, és szociokulturális háttérrel rendelkező közösségeihez is szóljanak.
 • Hasonlóképpen a folyamat bátorítja azokat a kezdeményezéseket, amelyekbe kreatív módon kapcsolódhatnak be a résztvevők, illetve amelyek a város különféle negyedeiben, részeiben kerülnek megszervezésre. Az eseményeket csakis a városon belül, Sepsiszentgyörgy területén lehet megszervezni.
 • A folyamat bátorítja olyan kezdeményezések kidolgozását és megvalósítását, amelyek a városok különböző negyedeiben valósulnak meg.
 • A Com’ON Sepsiszentgyörgy nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek pénzügyi korlátot állítanak a résztvevők elé. A programokon való részvétel ingyenes kell legyen.
 • A kezdeményezéseknek legyenek újító jellegűek egy közösségi szinten tapasztalt hiányosság/szükséglet pótlásában.
 • A kezdeményezéseknek törekedjenek a jól észlelhető és látható eredmények elérésére, amelyeknek hosszútávú hatása is lehet.
 • A kezdeményezéseknek adjanak lehetőséget kell adniuk a fiatalok és felnőttek számára, hogy szabadidejüket biztonságos körülmények között tölthessék el.
 • A kezdeményezések a közösség különféle (anyagi, vagy más jellegű) erőforrásait igyekezzenek beazonosítani és mozgósítani.

 

Milyen kezdeményezések nem támogathatók?

Annak érdekében, hogy mind e részvételi folyamat alapelvei, mind a létező jogszabályok betartassanak, az alábbi típusú kezdeményezések nem támogathatók:

 • azon kezdeményezések, amelyek nem sorolhatók be a projekt célkitűzéseibe és tevékenységeibe;
 • azon kezdeményezések, amelyek nincsenek a pályázati űrlap alapján megszerkesztve;
 • egyéni támogatások kérése (pl. ösztöndíjak, utazások támogatása);
 • visszamenőleges kölcsönök, költségek, amelyek egy már lezárt vagy még jelenleg is futó projekt részei;
 • politikai természetű kezdeményezések;
 • olyan kezdeményezések, amelyen xenofóbiára, rasszizmusra, erőszakra vagy gyűlöletre buzdítanak;
 • bizonyos szociális/nemzetiségi kategóriák felé irányuló diszkriminatív üzenetű kezdeményezések;
 • olyan kezdeményezések, amelyek az alkohol- és drogfogyasztásra biztatnak.
 • olyan kezdeményezések, amelyeket nem 14-35 év közöttiek kezdeményeznek/valósítanak meg.

Minden kezdeményezés technikai értékelés tárgyát képezi, amely során a fent említett megszorító szempontok ellenőrzésre kerülnek, mielőtt ezek továbbjutnának a szavazás fázisába.

 

 1. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK ÁLTAL JAVASOLT KEZDEMÉNYEZÉSEK

 

Annak érdekében, hogy hátrányos helyzetű fiatalok is megközelítőleg egyenlő esélyekkel kapcsolódhassanak be e részvételi folyamatban, kezdeményezéseiket külön kategóriába soroljuk.

A hátrányos helyzetű fiatalok számára létrehozott kategória a csoport tagjainak helyzetére vonatkozik, nem a csoport által megcélzott fiatalokéra. Abban az esetben minősül egy csapat hátrányos helyzetűnek, ha annak minden tagja az.

A következő esetek minősülnek hátrányos helyzetnek, a csapat tagjait illetően:

 • nagymértékű kulturális különbség;
 • fogyatékosság vagy egészségügyi problémák;
 • pénzügyi és/vagy szociális korlátok;
 • tanulmányi korlátok;
 • földrajzi és hozzáférési korlátok.

Ettől függetlenül általános elvként fogalmazzuk meg, hogy lehetőség szerint minden kezdeményező csoport hátrányos helyzetű fiatalokat is bekapcsoljon saját tevékenységébe.

Ahhoz, hogy egy csoport ebbe a külön kategóriába kerüljön, pályázáskor jelölnie kell az űrlapon (az erre vonatkozó doboz kipipálásával), hogy hátrányos helyzetű csoportként kíván pályázni - amit röviden indokolnia is kell.

Amennyiben elég számú kezdeményezés érkezik hátrányos helyzetű csoportok részéről, 3 hátrányos helyzetű csoport kezdeményezése részesül majd támogatásban. A hátrányos helyzetű kezdeményezőkből álló csapatok szavazatait külön számláljuk, vagyis egymással szállnak versenybe, így az eredményhirdetéskor is külön listán jelennek majd meg.

Amennyiben egy ebbe a kategóriába tartozó kezdeményezés az általános szavazatszámokat tekintve is megszerzi a támogatáshoz szükséges szavazatok számát, akkor az adott kezdeményezés nem a külön lista alapján jut támogatáshoz.

 

 1. A PÁLYÁZÁS MENETE

 

ELSŐ FÁZIS. Beiratkozás a folyamatba

A versenyre való beiratkozáshoz először regisztrálni kell a projekt honlapján, a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon, ezt követően – a regisztrációval létrehozott felhasználói fiókba belépve – lehet elkezdeni a pályázati űrlapok kitöltését. Különleges igény esetén, a folyamatba bevont facilitátorok segítséget nyujtanak az informális csapatnak a platformhoz való hozzáférésben (például ha különböző okok miatt a csapat tagjai nem férnek hozzá az internethez).

Egy kezdeményező csoport legtöbb 5 pályázatot adhat le. Minden pályázathoz külön űrlap kitöltése szükséges a WWW.COMONSEPSI.RO weboldal pályázati rendszerében.

Minden kezdeményezés magyar vagy román nyelven nyújtható be. A részvételi folyamat koordinátorai biztosítják, hogy az összes kezdeményezés ezek rövid leírása szintjén tanulmányozható legyen mind román mind pedig magyar nyelven, ellátva az ehhez esetlegesen szükséges fordítási feladatokat. A részvételi folyamathoz való széleskörű hozzáférés jegyében mind e szabályzat, mind a pályázati űrlap román és magyar nyelven egyaránt hozzáférhető és letölthető.

A folyamatban résztvevő közösségi facilitátorok (közösségi koordinátorok) személyesen, telefonon vagy online egyaránt elérhetők a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon szereplő adatok segítségével.

 

MÁSODIK FÁZIS. Technikai értékelés

Ebben a szakaszban a beregisztrált kezdeményezések ellenőrzése történik két szempont szerint:

A: A kezdeményezés megvalósíthatósága szerint: minden nyilvános szavazásra bocsátott kezdeményezésnek valós határidőn belül megvalósíthatónak kell lennie. Az ellenőrzés mind a pályázási időszak alatt, mind a pályázatok leadásának határideje után is zajlik.

B: Támogatási kritériumok szerint:

 • A pályázat a szabályzatnak megfelelően, leadási határidő előtt érkezett be.
 • A kezdeményezés a COMONSEPSI.RO weboldal felületén került feltöltésre és a pályázati űrlap alapján került beküldésre.
 • A kezdeményezést egy olyan min. 3 személyből álló csoport javasolja, amelynek tagjai 14 és 35 év közöttiek.
 • A kezdeményezés Sepsiszentgyörgy területén valósul meg.
 • A kezdeményezés bérmentes, szabad hozzáférést nyújt a közösség tagjai számára a megszervezett tevékenységeken. 
 • A kezdeményezés tiszteletben tartja a Com’ON Sepsiszentgyörgy elveit és értékeit.
 • A projekt tiszteletben tartja az említett pénzügyi kritériumokat.

Amennyiben egy kezdeményező csoport nem biztos abban, hogy az általa javasolt program tiszteletben tartja a fenti kritériumokat, ajánlott a kapcsolatteremtés egy facilitátorral (közösségi koordinátorral) még a pályázatok leadásának határideje előtt.

 

HARMADIK FÁZIS. Szavazás

A megvalósíthatónak és szabályosnak minősített kezdeményezések közösségi szavazás útján történő rangsoroláson esnek keresztül, ezen a közösség azon tagjai vehetnek részt, akik saját felelősségükre nyilatkozzák, hogy Sepsiszentgyörgyről származnak, illetve itt laknak, dolgoznak vagy tanulnak. A szavazási folyamat interneten zajlik, és a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon keresztül érhető el.

A szavazás kizárólag online zajlik az ütemtervben említett időszakban. Specifikus tájékoztatást nyújtunk a szavazás elkezdésekor ennek lebonyolításáról.

Bármely személynek joga van szavazni, aki saját felelősségére sepsiszentgyörgyi lakosnak vallja magát. A szavazás előtt további információkat közlünk a ennek folyamatáról. Különleges esetekben a szavazás előirányzott időszaka módosulhat.

 

 1. EGY KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE

 

Maximálisan megítélhető összeg

A kezdeményező csoport egy pályázatának összköltségvetése 6.000 lej lehet. A Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamat által támogatott összeg maximális értéke 2.500 lej lehet. Nem létezik minimális korlát egy kezdeményezés költségvetésére vonatkozóan.

FIGYELEM: Amennyiben egy projekt költségvetése nagyobb, mint 2.500 lej, a csoport felelőssége az ezen érték fölötti anyagi alap biztosítása.

 

Igényelhető költségtípusok

A kezdeményező csoport által bemutatott költségeknek meg kell egyezniük a pályázati űrlapban javasolt tevékenységekkel. Amennyiben szükséges, a közösségi koordinátorok segítséget nyujtanak a kezdeményező csoportoknak a költségvetésük megtervezésében még a pályázatok online leadásának határideje előtt.

 

Nem választható költségtípusok:

 • alkohol, dohánytermék
 • területvásárlás
 • autóvásárlás
 • telefonszolgáltató előfizetés
 • más felszerelések vagy leltári eszközök vásárlása
 • fizetések vagy bármilyen más jövedelem a kezdeményező csoport tagjai számára

E részvételi folyamat révén 30 kezdeményezés támogatása szándékozott megvalósulni, amelyhez a szükséges forrásokat Sepsiszentgyörgy város nyújtja, beleértve ebbe a hátrányos helyzetű fiatal csoportok által javasolt kezdeményezések is. Amennyiben ilyen csoportok részéről is kezdeményezések érkeznek, az erre érkező szavazatok külön kerülnek megszámolásra, és 3 kezdeményezés ennek a különleges kategóriának a keretében részesül támogatásban.

 

 1. A KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

 

A támogatott kezdeményezések 2019. június 19 – november 19. időszakban kerülnek megvalósításra. A PONT Csoport (sepsiszentgyörgyi fiókszervezet) az az entitás, amely jogi hátteret biztosít a kezdeményezések megvalósításához. A kezdeményezések megvalósítása a következő folyamat szerint zajlik: 

 • A pénzbeli támogatás jogi formája a díj.
 • A díj folyósítására a végrehajtó és a kezdeményező közötti szerződés aláírása után kerül sor, amely szerződés keretén belül a felek megállapodnak a - szerződéshez csatolt költségvetési táblázatban szereplő - költségtételek végleges listájában, tevékenységekre lebontva.
 • A kezdeményezések támogatását a PONT Csoport (sepsiszentgyörgyi fiókszervezet) saját forrásokból, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal, illetve városi tanács előfinanszírozásából, valamint egy, a BCR (Román Kereskedelmi Bank) által nyújtott hitelkeretből biztosítja.
 • A díjakat a PONT Csoport (sepsiszentgyörgyi fiókszervezet) folyósítja vagy kézbesíti. Ez vagy készpénzben való fizetéssel, kifizetési bizonylattal, vagy a kezdeményező csapat képviselőjének hiteles bankszámlájára, átutalással valósul meg, a rendelkezésre álló anyagi források keretén belül. Amennyiben az adott időszakban nem áll rendelkezésre a szükséges pénzösszeg a részvételi folyamat intézményes keretében, a kifizetés a keret rendelkezésre állása pillanatában a lehető leghamarabb megtörténik.
 • A díjak átvételi okiratainak aláírása előtt, a kezdeményező csoport kötelezi magát, hogy a kezdeményezés megvalósításához szükséges összes jóváhagyást és jogi beleegyezést megszerezze. A PONT Csoport együttműködik Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával az informális csoportok ezirányú segítésében.
 • A Com’ON Sepsiszentgyörgy keretén belül javasolt kezdeményezés megvalósítása a hivatalos képviselő révén az informális csoport felelőssége, ennek hivatalos képviselője révén. A megvalósítás során minden csoportnak be kell tartania a vizuális kommunikációra vonatkozó szabályokat, legyen szó online kommunikációról, bármilyen nyomtatott anyagról vagy az esemény helyszínéről (pl. partnerek, támogatók logóinak feltüntetése). 
 • Jelentésminta alapján az informális csoportnak tartalmi jellegű beszámolót szükséges leadnia a megvalósított kezdeményezésről, mely beszámolóhoz adott esetben képeket, újságcikkeket, online cikkeket stb. is csatol.
 • A PONT Csoport (sepsiszentgyörgyi fiókszervezet) kiegészítéseket kérhet a jelentéshez.

 

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Egy kezdeményező csoport és egy kezdeményezés regisztrálása a kiválasztási folyamatba maga után vonja ezen szabályzat feltételeinek fenntartások nélküli elfogadását, illetve a személyes adatok felvételét a Szervező saját adatbázisába.

 

 1. KAPCSOLAT

 

További részletek a Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatról a www.comonsepsi.ro weboldalon találhatók. Ha pedig kérdése van, kapcsolatba léphet velünk a honlapon keresztül, vagy az info@comonsepsi.ro e-mail címen.

 

 1. OFFLINE ŰRLAP MINTA

 

A következő oldalakon megtekinthető űrlap-modell tájékoztatásként szolgál ahhoz az online űrlaphoz, amelyet a Com’ON Sepsiszentgyörgy platformon tölthető ki.

FONTOS: Az űrlap modellként szolgál. Egy kezdeményezés csak akkor fogadható el, ha ez feltöltésre kerül a www.comonsepsi.ro weboldalon. Amennyiben bármely informális csoport számára akadály hárul a weboldalhoz való hozzáférésben (valamilyen típusú hátrányos helyzet), úgy a részvételi folyamat facilitátorai segítséget nyújtanak a kezdeményezés feltöltésében

 

AZ INFORMÁLIS CSOPORT KÉPVISELŐJE

Név, életkor, telefonszám, kapcsolati e-mail és telefonszám.

Név

 

Életkor

 

E-mail cím

 

Telefonszám

 

A CSAPAT TAGJAI

A csapat többi tagjának neve és életkora (adjatok hozzá tetszőleges számú sort).

Név

Életkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KEZDEMÉNYEZÉS LEÍRÁSA

Kérünk, válaszoljatok a következő kérdésekre a kezdeményezésetekkel kapcsolatosan.

 

 1. A kezdeményező csoport neve

 

 

 1. A kezdeményező csoport leírása

 

 

 1. A kezdeményezést hátrányos helyzetű fiatalokól álló csoport kezdeményezi? (IGEN/NEM)

IGEN

NEM

 

3a. Ha IGEN, miben áll a hátrányos helyzet jellege? (az itt adott leírás értelémben a technikai ellenőrzés fázisában kerül a kezdeményezés a hátrányos helyzetű csoportoknak fenntartott speciális kategóriába). A szabályzat röviden leírja a hátrányos helyzetű fiatalok meghatározását.

 

 

 1. A kezdeményezés megnevezése

 

 

 1. A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne

 

 

 1. A kezdeményezés leírása román nyelven

 

 

 1. A kezdeményezés leírása magyar nyelven

 

 

 1. A kezdeményezés rövid leírása angol nyelven (opcionális)

 

 

 1. A sepsiszentgyörgyi közösség milyen igényére válaszol kezdeményezésetek?

 

 

 1. Hol és milyen célcsoportoknak kívánjátok népszerűsíteni kezdeményezéseteket?

 

 

 1. Szerintetek milyen hatása lesz a kezdeményezéseteknek, ha megvalósul?

 

 

 1. Szükségetek van csoportotok kibővítésére új személyekkel? (IGEN/NEM)

IGEN

NEM

 

 1. Ha igen, hány személlyel szeretnétek kibővíteni (adjatok meg egy számot)

 

 

KEZDEMÉNYEZÉSETEK TEMATIKÁJA

 

 1. Melyik prioritáshoz igazodik kezdeményezésetek? (A prioritások leírását a szabályzatban olvashatjátok el. Több kategóriát is bejelölhettek.)

 

Plusz

Helyek

Plusz

Témák

Plusz Tapasztalatok

Plusz

Sztorik

Plusz Kapcsolatok

 

 

 

 

 

 

 1. Szerintetek kezdeményezésetek hogyan járul hozzá a megjelölt prioritás(ok)hoz?

 

 

A KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE

 

 1. Milyen főbb költségek fedezését igényli a kezdeményezés megvalósítása? (Annyi sort adjatok hozzá, ahányat szükségesnek tartotok.)

 

Ebből (költségítpus)

Egységszám

Egységár

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS

 

 

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 • PONT Csoport
 • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 • Friss FM
 • Háromszék
 • Székely Hírmondó
 • Székely Kalendárium
 • We Radio